SPORT WITH ENERGY,

SPORTCOM INTERNATIONAL CO.,LTD

ACTION WITH EFFICIENCY

Giới thiệu công ty

Home    Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH SPORTCOM là mt doanh nghip công ngh cao tp trung vào các cm biến, đnh v v tinh GPS / Beidou và các gii pháp đeo thông minh.

Chúng tôi là nhà cung cp gii pháp hàng đu về cm biến, gii pháp v tinh IOT và GPS / Beidou, chúng tôi đang phát trin nền tng vi đi tác là thương hiu cung cp hàng đu thế gii,

như GlobalMEMS, Ublox, AMS, TI và MediaTek.

 

Các thành viên trong nhóm ca chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghim trong ngành công nghip bán dn, truyền thông và không dây. Chúng tôi đã xây dng công ngh ct lõi ca mình, kim

soát cht lượng đáng tin cy và quy trình dch v cnh tranh.

Chúng tôi tuân th đ cung cp các giá tr ct lõi ca chúng tôi là "trung thc, trách nhim, đam mê, cng hiến, suy nghĩ, đi mi" cho khách hàng ca chúng tôi .. Chúng tôi chân thành hy vng

bn thích dch v s lượng ca chúng tôi, kế hoch sn phm tha đáng và hp tác đ tìm kiếm mt chiến thng -thng li!

 

PV:0
Created on:2019-03-08 16:17
Collect
本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by 深圳市聚诚在线科技有限公司